Bla Kondixin, bdiet bhala l-Festival tas-Satira Bla Kommixin. Fl-2001 Michael Fenech
ipproduca Bla Kommixin bhala parti mill-attivitajiet biex ifakkru il-25 anniversarju ta’
l-AZAD. FL-2006 inbidel l-isem ghal Bla Kondixin u llum waslet fl-ghaxar edizzjoni
taghha.

Matul is-snin l-aqwa kummidjanti Maltin hadu sehem b’tahlita ta’ umorizmu u satira
politika li ma tahfirha lil hadd, u li ma tharisx lejn ucuh. Fost dawn insibu li Hector Bruno, Ray Calleja, Malcolm Galea li kitbu u hadmu materjal originali taghhom.
Atturi regolari jinkludu lil Paul Portelli, Snits, Tanya Scicluna, Pawlu Borg Bonaci u Chris X Grech.

Il-band residenti li kull sena tbiddel isimha imma mhux il-membri, taqbad muzika
popolari imma izzid kliem ori?inali.