Oct 2015 - Home & Interiors

“Budget li se jkompli j?alli aktar flus fil-bwiet tal-familji u j?id il-konsum” – il-Ministru Chris CardonaIl-?amis filg?axija l-Ministru g?all-Ekonomija, Investiment u Intrapri?i ?g?ar, Chris Cardona inawgura uffi?jalment edizzjoni o?ra tal-Home and Interiors Exhibition.

Il-Ministru Cardona qal li kien konvint li din il-fiera se ter?a’ tkun su??ess g?an-negozji. Huwa qal li l-Gvern qed jag?mel ukoll il-parti tieg?u biex in-negozji f’pajji?na jkomplu jag?mlu su??ess u kklassifika din il-?idma fuq ?ew? binarji: g?ajnuna u assistenza g?an-negozji u aktar mi?uri u in?entivi li j?allu aktar flus fil-bwiet tal-konsumatur. Huwa qal li l-Budget 2016 jirrifletti dawn i?-?ew? binarji u elenka sensiela s?i?a ta’ mi?uri u inizjattivi li se jkomplu jsa??u s-servizz li tipprovdi l-Malta Enterprise u l-Business First.

“Il-politika ekonomika tal-Gvern hija mmirata wkoll li tkompli sa??a? l-ispending power tal-familji tag?na, bl-akbar mi?uri f’dan ir-rigward ikunu t-tra??is tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma, it-tnaqqis mill-?did fl-income tax, ir-ro?s fil-prezz tal-fuel minn Jannar li ?ej u l-estensjoni tal-iskema tal-First Time buyers,” qal il-Ministru Cardona.

Huwa rrefera g?al numru ta’ indikaturi ekonomi?i li jikkonfermaw l-andament po?ittiv tan-negozji f’pajji?na, fejn kien irre?istrat fost l-og?la tkabbir ta’ bejg? mill-?wienet fl-Unjoni Ewropea, rekord fl-importazzjoni g?all-konsum privat u l-fatt li, kuljum, matul din il-legi?latura kien hemm ?ieda ta’ 8 azjendi.

“Qed insemmi dan kollu mhux biex nie?u xi prosit, anzi qieg?ed insemmi dan kollu biex ng?idilkom prosit. Is-su??ess ekonomiku li qed jikseb pajji?na huwa grazzi g?alikom, in-nies fin-negozju, u grazzi g?al familji bie?la. A?na min-na?a tag?na nwieg?du li se nibqg?u nie?du d-de?i?jonijiet biex insostnu dan ir-ritmu ekonomiku li qabad pajji?na,” temm jg?id il-Minitru Cardona.