Jun 2018 - Malta Trade Fair

L-A?ent Prim Ministru Chris Fearne illejla inawgura uffi?jalment il-61 edizzjoni tal-MFCC Malta Trade Fair li fiha qed jipparte?ipaw aktar minn 200 esibitur kemm lokali u kemm barrani.

Fid-diskors tieg?u, l-A?ent Prim Ministru stieden lin-negozjanti biex flimkien mal-gvern jimbarkaw fuq inizjattivi li permezz tag?hom ikunu qed jag?tu lura lis-so?jetà pro?etti ta’ fejda fil-forma ta’ Public Social Partnerships. Semma e?empju kif il-gvern di?a qieg?ed jattwa inizjattivi simili ma’ diversi organizzjaajonijiet non-governattivi, partikolarment fejn jid?ol il-qasam tas-sa??a.

Fil-bidu tad-diskors tieg?u l-a?ent Prim Ministru qal li meta madwar sitt snin ilu kien akkumpanja lil Dr Joseph Muscat, allura Kap tal-Oppo?izzjoni f’laqg?a ma’ add sostanzjali ta’ negozjanti, kienu ing?ataw messa?? wie?ed u ?ar: kull ma’ rridu hu li t?alluna na?dmu. Minn dakinhar lil hawn, Dr Joseph Muscat sar Prim Ministru u l-?ames snin li g?addew urew li l-gvern immexxi minnu ta widen g?al dak il-messa??.

Il-gvern mhux biss ?alla lin –negozjanti ja?dmu imma ?oloq ambjent fejn setg?u jimir?u u jkabbru l-operat tag?hom bir-ri?ultat li n?oloq ix-xog?ol, naqas il-qag?ad u j?diedu l-flus fl-idejn bir-ri?ultat li l-konsumatur minn na?a tieg?u kompla jdawwar ir-rota tal-ekonomija, xi ?a?a li llum kul?add jirrikonoxxi.

Fi tmiem i?-?jara tieg?u huwa kien imdawwar ma’ numru ta’ stands mill-Kap E?ekuttiv ta’ MFCC, is-Sinjura Anita Mifsud u Diretturi o?ra tal-Corinthia Group.